• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

C++ MacroSet

Uczestnicząc w konkursach programistycznych należy pisać poprawnie i szybko. Nad poprawnością z reguły należy popracować samemu, ale z zagadnieniem szybkości można się uporać używając zestawu makr przyspieszających programowanie.
Ja używam następującego zestawu makr.

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

#include <iostream>
#include <sstream>
#include <vector>
#include <string>
#include <set>
#include <map>
#include <cstdio>
#include <utility>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <stack>
#include <cmath>

using namespace std;

#define FOR(i,a,b) for(int i=(a);i<(b);++i)
#define FORD(i,a,b) for(int i=(b)-1;i>=(a);--i)
#define REP(i,n) FOR(i,0,n)
#define REPD(i,n) FORD(i,0,n)
#define VAR(v,w) __typeof(w) v=(w)
#define FORE(it,c) for(VAR(it,(c).begin());it!=(c).end();++it)
#define PB push_back
#define ALL(c) (c).begin(),(c).end()
#define SIZE(c) ((int)(c).size())
#define MP make_pair
#define FT first
#define SD second

typedef long long LL;
typedef unsigned long long ULL;
typedef long double LD;
typedef vector<int> VI;
typedef vector<string> VS;
typedef vector<VI> VVI;
typedef pair<int,int> PII;
typedef vector<PII> VII;
typedef vector<double> VD;
typedef vector<LD> VLD;
typedef vector<LL> VLL;
typedef vector<bool> VB;
typedef istringstream ISS;
typedef ostringstream OSS;

#define FOR(i,n) for(int i=0, upTo##i=n; i<upTo##i; ++i)
#define REVFOR(i,n) for(int i=(n)-1; i>=0; --i)
#define FOR2(i,b,n) for(int i=b; i<(n); ++i)
#define REVFOR2(i,b,n) for(int i=(n)-1; i>=b; --i)
#define SC(i) scanf("%d", i)
#define ALL(C) (C).begin(), (C).end()
#define RALL(C) (C).rbegin(), (C).rend()
#define MIN(C) *min_element(ALL(C))
#define MAX(C) *max_element(ALL(C))
#define A first
#define B second

 

Przykład zastosowania REP - Wykonaj to

#include <cstdio>
using namespace std;
#define FOR(i,a,b) for(int i=(a);i<(b);++i)
#define REP(i,n) FOR(i,0,n)

main()
{
REP(i,10) printf("test\n");
}

Przykład zastosowania Tablic - Wykonaj to

#include <cstdio> 
#include <vector>  

using namespace std;

#define FOR(i,a,b) for(int i=(a);i<(b);++i)
#define REP(i,n) FOR(i,0,n)
#define VAR(v,w) __typeof(w) v=(w)
#define FORE(it,c) for(VAR(it,(c).begin());it!=(c).end();++it)
#define PB push_back

typedef vector VI;

VI tablica ;

main()
{
REP( i , 10 ) tablica.PB(i);
FORE( it,tablica ) printf( "%d" , *it );
}

 

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości